Pokyny pre školy

Na tomto mieste by sme chceli uviesť niekoľko vecí, ktoré vám na školách ako aj nám koordinátorom MO uľahčia prácu.

 

MO je postupová súťaž, začína domácim kolom (všetky kategórie), z neho sa postupuje buď do školského kola (kat. A,B,C) alebo do okresného kola (kat. Z5 až Z9). V kategóriách A,B,C sa zo školského kola postupuje do krajského kola a v kategórii A sa z krajského kola postupuje do celoštátneho kola. V kategórii Z9 sa z okresného kola postupuje do krajského kola.

Domáce kolá

Po opravení domácich kôl si riešenia archivuje škola, tieto sa ďalej neposielajú na koordináciu. Zostaví sa výsledková listina, odporúčame použiť nasledovnú šablónu pre domáce kolá. Výsledky domácich kôl sa v prípade kat. Z5 až Z9 zasielajú na príslušné centrá voľného času (zoznam CVČ). Okresná komisia MO na základe združeného poradia pozve riešiteľov  do okresného kola.

Školské kolá – kat. A,B,C

Po opravení školského kola  sa zostaví výsledková listina, odporúčame použiť nasledovnú šablónu pre školské kolá. Po zostavení výsledkovej listiny sa táto posiela na krajskú komisiu. (kat. A zabezpečuje Ing. Mária Kúdelčíková, PhD. a kat. B a C zabezpečuje RNDr. Mária Vojteková, PhD., tu sa nachádzajú adresy a kontakty)

Spolu s listinou sa posielajú aj riešenia úspešných riešiteľov a tých neúspešných, ktorým do úspešnosti chýbali 1 alebo 2 body. Krajská komisia tieto výsledky skoordinuje a na základe združeného poradia pozve riešiteľov do krajského kola. Riešenie ostatných neúspešných riešiteľov sa na koordináciu neposielajú a škola si ich archivuje.

Okresné kolá – kat. Z5 až Z9

Po opravení okresného kola (kat. Z5 až Z9) sa zostaví výsledková listina, odporúčame použiť nasledovnú šablónu pre okresné kolá. V prípade kategórie Z9 sa výsledková listina elektronicky posiela na krajskú komisiu (zabezpečuje Mgr. Mária Čamborová, tu je adresa a kontakt), kde sa vyhodnotia štatistiky a na základe združeného poradia zo všetkých okresov pozývajú riešitelov do krajského kola.

Krajské kolá

Krajské kolá spoluorganizuje krajská komisia. Po opravení krajského kola (kat. Z9, A, B, C) sa zostaví výsledková listina, odporúčame použiť nasledovnú šablónu pre krajské kolá. V prípade kat. A sa výsledková listina zasiela na Slovenskú komisiu MO. Táto určí bodovú hranicu od ktorej sa riešenia koordinujú na celoslovenskej úrovni. Po koordinácii na základe združeného poradia sa pozývajú riešitelia na celoslovenské kolo MO kat. A.